Podmínky půjčovného obytných vozů

Všeobecné smluvní podmínky pronájmu obytného vozidla        

                      

Úvodní část
Předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele VDS Vratové a Dveřní Systémy s.r.o./dále jen VDS s.r.o./, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové 3 PSČ 500 03 IČ 27473562 ,

pracovní doba

Po – Pá : 9 00 – 17 00, So : 9 00 – 13 00
 
I. Obecná ustanovení

VDS s.r.o. pronajímá obytné vozy a obytné přívěsy jen osobám české a slovenské národnosti, trvale žijící  v ČR nebo SK. Pronajímatel nemusí uzavřít smlouvu o pronájmu bez udání důvodu.
Při sjednávání nájemní smlouvy nájemce – soukromá osoba předloží občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz. Fyzická osoba podnikatel předloží dále také živnostenské oprávnění a event.osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty, nájemce – právnická osoba předloží platný výpis z OR a event. osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty – její statutární orgán předloží občanský průkaz, její zástupce nebo zaměstnanec předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Cena za přistavení obytného vozu je 13,50,- Kč bez DPH za 1 km (rozumí se vzdálenost do místa přistavení a zpět do provozovny pronajímatele ). Poplatek za vrácení nevyčištěného vozu stanoví pronajímatel od 1500,- Kč bez DPH, nevyprázdnění WC 500,- Kč bez DPH, nevyprázdnění odpadních nádrží (nádrže ) 500,- Kč bez DPH. V případě vrácení vozidla před sjednanou dobou konce nájmu se zaplacené nájemné nevrací. Po písemném potvrzení rezervace, nebo potvrzení rezervace v zálohové faktuře zaslané E – mailem, ev. poštou, se do 10 dnů platí záloha 30 % příslušné ceny nájmu – hotově u pronajímatele nebo bankovním převodem. Zbytek nájmu je splatný nejpozději 30 dní před začátkem nájmu. Při odstoupení nájemce od závazné rezervace se platí tyto storno poplatky :
- při odstoupení v době 30 a více dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 30 % sjednaného nájemného.
- při odstoupení v době 13 až 29 dní před začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 60 % sjednaného nájemného.
- při odstoupení 1 až 12 dní před  začátkem nájmu zaplatí nájemce odstupné ve výši 60 % sjednaného nájemného.   - při odstoupení od závazné rezervace v den začátku pronájmu zaplatí 100 % ze sjednané ceny pronájmu.

II. Převzetí vozidla
Pronajímatel předává nájemci ve sjednaném čase ve své provozovně vozidlo v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel, způsobilé k jízdě na veřejných komunikacích, umyté zvenku, vyčištěné, s plnýmí PB lahvemi, s chemikáliemi a papírem pro WC, spolu s klíči od vozidla, osvědčením o registraci, zelenou kartou k zákonnému pojištění, havarijním pojištěním ( spoluúčast 10 %, minimálně 10.000,- Kč - nevztahuje se na poškození případně ztrátu části interiéru vozidla) s asistenčními podmínkami, tiskopisem pro hlášení škody, návodem výrobce, pokyny pro užívání zařízeni umístěných ve vozidle a s plnou nádrží nafty. Pronajímatel poučil nájemce o umístění jednotlivých zařízení ve vozidle, o jejich funkci a způsobu užívání. Jedná se zejména o systém PB lahví a jejich propojení se spotřebiči, systém čisté a odpadní vody, systém topení a ohřevu vody, používání WC, sporáku, lednice a markýzy. Nájemci bude také sdělena cena vozidla ke dni převzetí. Nedílnou součástí nájemní smlouvy je i „ předávací protokol “, jehož podpisem stvrzuje nájemce, že mu byly poskytnuty všechny nutné informace pro správné používání a případnou údržbu předaného obytného vozu. Před převzetím vozidla zaplatí nájemce pronajímateli k zajištění svých případných budoucích závazků souvisejících s nájmem vozidla kauci 25.000,- Kč. Pronajímatel je oprávněn použít kauci na úhradu svých pohledávek za nájemcem. Pronajímatel vrátí kauci ihned po té, co budou vypořádány všechny jeho pohledávky za nájemcem.
 
III. Doba nájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou s tím, že začátek a konec doby nájmu je určen dnem a hodinou. Případné změny doby pronájmu lze provést jen písemnou formou po dohodě s pronajímatelem. Platí zákaz jízdy do zemí kde neplatí sjednané havarijní pojištění ev. do zemí nevyznačených na zelené kartě pojišťovny, do oblastí s válečným konfliktem, nebo které jsou pod dohledem sil OSN.
 
IV. Práva a povinnosti stran

Po dobu trvání nájemní smlouvy je pronajímatel povinen poskytovat nájemci na jeho výzvu podporu k zajištění případné opravy vozidla v případě jeho poruchy nebo poškození, jakož i v případě dopravní nehody nebo havárie. Nájemce je oprávněn provést drobné opravy do 2.500,- Kč, bez oznámení pronajímateli ( pojistky, žárovky atd.). Tyto náklady budou po návratu uhrazeny pronajímatelem po předložení účtů. Počínaje převzetím vozidla odpovídá nájemce za jeho zničení, ztrátu a poškození. Nájemce je po dobu nájmu provozovatelem vozidla ve smyslu § 427 a násl. občanského zákoníku. Nájemce je povinen o vozidlo řádně pečovat a v souladu s pokyny výrobce a pronajímatele provádět jeho běžnou údržbu, případné výměny oleje po ujetí stanoveného počtu km, doplňovat náplně aby vozidlo bylo udržováno v provozuschopném stavu. Nájemce ručí za jednání dalšího řidiče, uvedeného v nájemní smlouvě, jako za své vlastní. Nájemce nesmí provádět na vozidle a zařízení žádné úpravy a změny, platí také zákaz kouření ve vozidle. Nájemce je povinen zajistit vozidlo proti jeho odcizení a proti odcizení zařízení v něm. V případě poruchy nebo poškození, jakož i dopravní nehody , je nájemce povinen poskytovat policii a pronajímateli součinnost při řešení vzniklé situace. Nájemce je povinen strpět omezení užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení jeho opravy a opravy zařízení v něm bez nároku na slevy z nájemného. Je zakázáno použít vozidlo k odtahu jiných vozidel a poskytnout užívání vozidla třetí osobě. Zákaz přepravy domácích mazlíčků v karavanu. Nájemce umožní pronajímateli prohlídku vozidla za účelem kontroly jeho stavu a způsobu užívání kdykoli za trvání nájmu. Během jízdy musí byt PB lahve v obytných vozech a obytných přívěsech zavřeny.

V.Vrácení vozidla
Nájemce vrací vozidlo pronajímateli nejpozději v den a hodinu sjednanou jako konec nájmu v provozovně
pronajímatele v dobrém technickém stavu v souladu s předpisy o provozu silničních vozidel, vyčištěné a uklizené, s vyprázdněnou odpadní nádrží a WC, s plnou palivovou nádrží, spolu s klíči a doklady předanými v den začátku nájmu nájemci. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech poškozeních a závadách vozidla a zařízení v něm, k nimž došlo v době trvání nájmu. Výše náhrady škody odpovídá ceně opravy vozidla nebo zařízení v něm v autorizované opravně. Opotřebení jeho běžným užíváním není škodou. Nájemce není povinene nahradit pronajímateli škodu v rozsahu, ve kterém byla tato uhrazena pojišťovnou pronajímatele. V každém případě je nájemce povinen uhradit pronajímateli tzv. spoluúčast 10 % výše škody nejméně však 10.000,- Kč. Při zavinění škody úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ( alkohol, drogy, zakázané použití vozidla, nerespektování značky 265 – průjezdná výška ) ručí nájemce v plném rozsahu. Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby pronájmu dle smlouvy za každý započatý den prodlení s vrácením vozidla. Prodlení s vrácením vozidla počíná marným uplynutím hodiny sjednané jako konec nájmu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody způsobené prodlením nájemce s vrácením vozidla.